Успешното развитие на даден бизнес инкубатор зависи в основна степен работата и ефективността на инкубираните фирми. Същевременно бизнес инкубаторът е център за развитие на малки предприятия. Той подпомага с приоритет стартиращи микро и малки фирми, а в по-малка степен и такива, които искат да разширят дейността си или да започнат нова (т.нар. carve-outs). Другата основна група от потенциални клиенти на инкубатора се предвижда да бъдат вече установени фирми (съществуващи предприятия), желаещи да започнат нов бизнес или дейност в областта на информационните технологии, телекомуникациите, иновациите, медиите и съобщенията.

„Кънектед” ЕООД предвижда да насочи подкрепата на бизнес инкубатора към фирми, развиващи високотехнологични и средновисокотехнологични производства и услуги, по-специално информационните и комуникационни технологии, иновациите, медиите и съобщенията. Конкретните икономически сектори, в които инкубираните предприятия следва да осъществяват своята дейност, попадат в секторите:

сектор J – „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” ;

сектор М “Професионални дейности и научни изследвания”.

Тези два основни сектора включват следните раздели, съгласно КИД-2008:

 • 58 „Издателска дейност”;
 • 59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика”;
 • 60 „Радио- и телевизионна дейност”;
 • 61 „Далекосъобщения”;
 • 62 „Дейности в областта на информационните технологии”;
 • 63 „Информационни услуги”;
 • 72 “Научноизследователска и развойна дейност”;
Изисквания към кандидатите
По отношение на политиката на набиране и напускане на предприятия в новосъздадения бизнес инкубатор „Кънектед” ЕООД предвижда да възприеме и допълнителни специфични критерии за скрининг (пресяване) на отделните кандидати. Тези критерии могат да бъдат разделени в две основни групи – общи и специфични изисквания към кандидатите.

 1)Общи изисквания :

 • Да притежават жизнеспособна бизнес идея и бизнес план, чието осъществяване ще създаде трайна трудова заетост в региона;
 • Да разкрият нови работни места;
 • Да очертаят бъдещото си развитие в предварително изготвен бизнес план;
 • Да имат нужди и потребности, които бизнес инкубаторът може да задоволи;
 • Да проявяват готовност да си сътрудничат с другите наематели;
 • Да притежават добро име в средите на местната общественост;
 • Да притежават потенциал да засилят и разнообразят местната икономика;
 • Да използват или планират да използват нови технологии за повишаване конкурентоспособността на фирмите и квалификацията на наетите работници и служители;
 • Да разполагат с управленски екип или да съзнават необходимостта от разширяване на екипа в техническо и/или управленско отношение.

 2)Специфични изисквания :

 • Фирмата трябва да е стартиращо предприятие или да планира разширяване на дейността си / въвеждане на нов продукт.
 • Фирмата трябва да развива своята основна дейност или да планира стартиране на нова дейност в някой от горепосочените целеви икономически сектори J и M;
 • Фирмата трябва да е регистрирана и/или да развива дейност в област Монтана;
 • Съществуващите фирми трябва да докажат печалби, съпоставими със средните за отрасъла;
 • Съществуващите фирми трябва да демонстрират положителен паричен поток в продължение на минимум една година;
Процедурата за прием в Бизнес инкубатора
Етап на оценка на кандидатите:
 • Управителят на бизнес инкубатора ще се запознава с молбата и бизнес плана на всеки един кандидат;
 • Свикване на комисия (петимата основни експерти и служители на Бизнес инкубатора с тях) и представяне на документите пред тях;
 • След презентацията на управителя на Бизнес инкубатора кандидатът лично ще представя дейността си и конкретната бизнес идея, свързана с молбата за настаняване, и ще отговаря на въпроси на експертите на Бизнес инкубатора;
 • След събеседването с кандидата, експертите и ръководителя на Бизнес инкубатора ще обсъждат кандидатурата помежду си, след което ще взимат официално решение за приемане или отхвърляне на дадения кандидат.
На всеки 6 месеца екипът на бизнес инкубатора ще организира срещи с мениджърите на инкубираните фирмите. На срещите ще се обсъждат всички услуги, предоставени от Бизнес инкубатора, конкретните ползи от тях, както и степента на удовлетвореност на фирмите. Ще се събират също и предложения за нови видове услуги и/или за подобряване на услугите, които се предлагат в момента.

Максимален срок на престой на една фирма в Бизнес инкубатора – 3 години.