Основната цел на бизнес инкубатора е подпомагане на максимален брой стартиращи и развиващи се фирми в региона на област Монтана, като съдейства за тяхното укрепване и самостоятелното си развитие. За целта дружеството е разработило визия и стратегия за успешно развитие.

В краткосрочен план целите са свързани с успешно стартиране на дейността, привличане на първите клиенти и фирми – наемателки и постепенно постигане на 70% ниво на заетост на помещенията в инкубатора
към месец Февруари 2015г.

В средносрочен план „Кънектед” ЕООД си поставя за цел постигането на устойчиви високи нива (над 90%) на заетост на помещенията и експертите на инкубатора, както и развитието на нови услуги за инкубираните предприятия. В частност някои от новите услуги, предвидени за предоставяне от инкубатора, включват общи обучения и семинари на различни теми, бизнес обучения, информационни услуги и др.

Основните цели в дългосрочен план са свързани с разширяване на сградната база на инкубатора и наемане на нови служители.

Същевременно перманентна цел пред „Кънектед” ЕООД, както в краткосрочен, така и в средно- и дългосрочен план, е постоянното подобряване на качеството на услугите за предприятията, предлагани от бизнес инкубатора в целевия регион.

Степента на постигане на заложените цели ще да бъде измервана с помощта на следните индикатори:

 • Ниво на заетост на помещенията в инкубатора;
 • Брой предлагани услуги за предприятията в инкубатора;
 • Брой успешни фирми, напускащи инкубатора;
 • Създадени работни места от наемателите/фирмите, които са напуснали инкубатора;
 • Оборот на наемателите/ фирмите, които са напуснали инкубатора;
 • Финансов резултат от дейността на инкубатора.

За постигане на заложените цели „Кънектед” ЕООД предвижда изпълнението и на активна маркетингова политика, където са включени всички средства, които информират клиентите и потенциалните наематели на инкубатора за неговата дейност и предлаганите услуги, а именно – знаци, табели, брошури, директна поща до избрани лица и институции, телефонни контакти, реклама, семинари, сесии за обучение, устни представяния, радио и телевизионни клипове, визитни картички. Маркетингът, по подобие на другите дейности на инкубатора, ще бъде съсредоточен върху три застъпващи се и взаимно допълващи се фази:

 • Фазата на създаване на инкубатора – има за цел да запознае местната общественост с концепцията за бизнес инкубатора и с предимствата, които той осигурява за отделните граждани и за общността като цяло;
 • Помощ за клиентите и настанените в инкубатора фирми;
 • Насърчаване и подкрепа за изграждането на бизнес мрежа.

Последните две целят да осигурят подкрепа за бизнес инкубатора на местно ниво.

Понастоящем компанията разполага с 8 души нает персонал:

6 Оператора въвеждане на данни

1 служител – Технически организатор

1 Експерт “Бизнес развитие”

Управител

Управител и едноличен собственик на “Кънектед” ЕООД е г-жа Камелия Евгениева, която изпълнява функциите на ръководител на бъдещия бизнес инкубатор. Нейната дейност е свързана с:

 • организацията на екипа от експерти;
 • управление на цялостната дейност на инкубатора, вкл. решаване на проблемите на инкубираните предприятия;
 • организирането на срещи между предприятията и контролните органи;
 • координирането на нуждите на фирмите- наемателки с дейностите на бизнес инкубатора.
Управителят Камелия Димитрова Евгениева-Игнатова притежава диплома за висше икономическо образование по специалността “Икон.организ. вътрешна търговия”, владее отлично писмено и говоримо френски и руски език, има повече от 33 години професионален опит, собственик е на “Нет-Сърф.Нет” ООД, водеща фирма за интернет услуги в страната. С изграждането на бизнес инкубатора тя ще продължи да създава подходяща среда за откриване на стартиращи фирми и създаване на нови работни места в сферата на ИКТ.
В ръководството на бъдещия бизнес инкубатор участва и Стефан Цветков, експерт “Бизнес развитие”. Той е дипломиран бакалавър с професионална квалификация “Инженер-мениджър” и има опит, както в икономиката, така и в информационните и комуникационни технологии.

Структурата на управление, координация и изпълнение на оперативната дейност на инкубатора ще се състои от:

Управител
Едноличният собственик на компанията
Счетоводител
Предоставя счетоводни и финансови консултации на инкубираните предприятия, отговаря за оперативните дейности в Бизнес инкубатора, свързани с оформяне на документите, с финансовата дейност, с обработката на счетоводните документи по съответните сметки. Той ще изчислява и осчетоводява данъчно-осигурителните плащания, ще съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотни ведомости и други извлечения, ще участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на материалноотговорни лица, ще упражнява вътрешнофинансов контрол в кръга на възложените му задачи за спазване на финансовата дисциплина, ще подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответни отчетни периоди, ще съставя копия от счетоводни справки и документи, необходими на служителите или за предоставяне на съответните органи.
Експерт, маркетинг
Извършва маркетингови проучвания и пазарни анализи,; разработва маркетингови стратегии; извършва запознаване с предлаганите от фирмите продукти, както и конкурентните им; проучва и анализира пазарните сегменти и определяне на пазарните възможности за реализиране на услугите на Бизнес инкубатора и инкубираните предприятия; проучва и анализира конкурентни инициативи; изготвя и реализира рекламни и промоционални инициативи с цел увеличаване на продажбите на инкубираните предприятия; планира и анализира ефективността от маркетинговите кампании; изготвя презентации и поддържа връзка с медии и рекламни агенции; организира дизайн, печат и разпространение на рекламни материали; актуализира и развива интернет страницата на Бизнес инкубатора; извършва проучвания за удовлетвореността на клиентите и изготвя доклади за резултатите; съставя график на годишните мероприятия, на които фирмите участват и следи за подготовката и правилното им протичане.
Юрисконсулт
Отговаря за оперативните дейности в Бизнес инкубатора, свързани с правни и юридически консултации в областта на трудовите и осигурителните отношения, гражданското право и гражданския процес, финансово, данъчно и административно право
Консултант, поддръжка на информационни технологии
Предоставя специализирани консултации свързани с информационни технологии, поддържа закупеното по проекта ИТ-оборудване, изградената мрежа и бази данни, изработената интернет страницата на бизнес инкубатора и уеб-сайтовете на инкубираните предприятия.
Офис мениджър
Извършва координация и планира офис услуги, като настаняване, преместване, оборудване и мебелиране, поддръжка, чистене, охрана, копиране, принтиране, подвързване, ламиниране и др.; отговаря за осъществяване на телефонни комуникации и факсове, записва и предава изпратени съобщения; завежда по установения ред входящата и изходяща писмена кореспонденция; прави справки по тях, ще предоставя информация за Бизнес инкубатора и за предостявяните от него услуги; предоставя информация за инкубираните предприятия, съставя на електронни досиета за всички инкубирани предприятия и за ползваните от тях услуги в интегрираната електронна информационна система; администрира ползването на залата за обучение и залата за провеждане на срещи; подпомага управителя на Бизнес инкубатора в изпълнението на ежедневните дейности на инкубатора; поддържа списък с необходимите офис консумативи и своевременното им осигуряване (копирна хартия, тонер за копирната техника, напитки, кафе и др.); събира и изплаща наема и месечните сметки за електроенергия, топлоенергия, вода, телефони, охрана; организира посещения и мероприятия (посрещане, резервация на хотели, организация на делови срещи).

Сградата разполага с:

 • 21 броя модерни офис помещения за фирми с различни размери, в т.ч. 1 бр. офис помещение за персонала на инкубатора и 1 бр. директорски кабинет със заседателна зала. Новосъздаденият Бизнес инкубатор се стреми да предоставя пространство за около 20 фирми /около 60-70 човека/. В зависимост от размера на помещенията може да се промени и броят на инкубираните фирми. Бизнес инкубаторът предоставя на своите наематели и с;едните общи помещения:
 • 1 бр. Приемна с места за изчакване;
 • 1 бр. мултимедийна конферентна зала / зала за обучения (за 20 души) –       луксозно обзаведена и цялостно оборудвана конферентна зала, която може да бъде използвана за организиране на срещи на високо ниво, заседания, обучения, публични събития и др. Залата се предоставя под наем и на външни клиенти, различни от инкубираните предприятия, за организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и т.н.);
 • 1 бр. зала за бизнес срещи (за 6 души) – срещи между инкубираните фирми и техните клиенти. Стаята разполага с конферентна маса и столове, дъска за писане и т.н. Възможност за мултимедийно оборудване
 • 1 бр. стая за почивка (за 15-20 души) с кухненски бокс с голяма тераса на покрива;
 • архивни и складови помещения;
 • коридори;
 • санитарни възли;
 • сервизни помещения;
 • технически удобства;
 • материална база;
 • офис оборудване;
 • телефонна централа с IP телефони за общо ползване;
 • асансьор;
 • оборудване, осигуряващо пропусквателен режим с картов достъп;
 • оборудване осигуряващо непрекъсваемост на електрозахранването.

Бизнес инкубаторът разполага с интегрирана електронна система за управление, в която е интегрирана и смарт система за отопление и охлаждане. Контролът ще се осъществява чрез уеб базирана платформа, както и автоматичен контрол с датчици. Това позволява изчисляване разходите за всеки офис самостоятелно. Количеството електроенергия се изчислява от специализиран софтуер.

“Кънектед“ ЕООД е създадено в град Монтана през 2005г., като правоприемник на ЕТ „Нет-Сърф – Камелия Евгениева“. Първоначално дружеството развива дейността си в областта на Информационните и комуникационните услуги, като продава лицензиран софтуер, компютърни аксесоари, интернет услуги. Понастоящем фирмата се управлява от едноличния собственик на капитала – г-жа Камелия Евгениева-Игнатова.

През първите години от създаването си дружеството се специализира в предоставяне на услуги в подкрепа на бизнеса. Във връзка с дейността си, през 2011 г. дружеството получи код по КИД-2008 от НСИ: 70.22 Консултантска дейност по стопанско и друго управление и разшири предмета си на дейност като добави: счетоводни и данъчни услуги; правни услуги; маркетингови и рекламни дейности; информационни услуги.

Днес „Кънектед“ ЕООД се занимава изключително с предоставяне на консултации по стопанско и друго управление, както и с организиране и провеждане на курсове за професионална квалификация. През м. юни 2007 г. с решение на УС на Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) с Лицензия № 200712446 е създаден Център за професионално обучение (ЦПО) към „Кънектед” ЕООД.

До момента този център има изпълнени десетки обучения на заети и безработни лица. За периода 2007-2010г. са обучени по следните специалности:

 • 24 лица по “Бизнес администрация”;
 • 22 лица по “Компютърни мрежи”;
 • 20 лица по “Оперативно счетоводство”;
 • 24 лица по “Текстообработка”;
 • 15 лица по “Селски туризъм”;
 • 10 лица по “Организация на туризма и свободното време”;
 • 43 лица по “Производство на кулинарни изделия”;
 • 10 лица по “Сладкарски изделия”;
 • 20 лица по “Цветарство”
 • 10 обучени курсисти по “Строителство и озеленяване”;
 • 8 обучени лица по специалност “Компютърни мрежи” чрез Агенция по заетостта чрез Бюрата по труда, по Проект “Красива България” към Министерство на труда и социалната политика и частни работодатели.

“Кънектед” ЕООД постигна успех и с ролята на партньор – проект “Включи технологиите в бъдещето” по Договор ESF-2101-05-10001 от 27.03.2008 г. към Агенция по заетостта – Министерство на труда и социалната политика, в качеството й на Междинно звено по Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси”, чрез Дирекция “Регионална служба по заетостта” – гр. Монтана по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO 001/07/2.1-01 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица”. По проекта бяха обучени 30 лица по специалността „Компютърни мрежи” с придобиване на втора степен на квалификация (1 квалификационен курс в Монтана и 1 квалификационен курс във Враца).

През 9-годишната си дейност дружеството винаги се е стремяло към усъвършенстване, разширяване и иновация в предоставяните консултантски и образователни услуги.

Център за професионално обучение КЪНЕКТЕД ЕООД гр. Монтана

Предоставя обучения в областта на:

 • Чуждоезиково обучение: Английски език, Технически английски език; Немски език, Технически немски език;
 • Обществена сигурност и безопасност: „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“, „Охранител“
 • Стопанското управление и администрация: “ Продавач-консултант“, „Оперативен счетоводител“, „Малък и среден бизнес“, „Текстообработване“, „Бизнес – администрация“
 • Техника: „Компютърна техника и технологии“; „Компютърни мрежи“
 • Производство и преработка: „Производство на хляб и хлебни изделия“, „Производство на сладкарски изделия“
 • Селско, горско и рибно стопанство: „Парково строителство и озеленяване“
 • Хранителни технологии: „Обслужване на заведения в общественото хранене“ „Организация на туризма и свободното време“ „ Фризьорство“
 • Социална работа и консултиране: „Социален асистент“, “Подпомагане на деца”, “Подпомагане на възрастни”
 • Опазване на околната среда: „ Екология и опазване на околната среда“
 • Търговия на едро и дребно: „Продавач – консултант“
 • Счетоводство и данъчно облагане: “Оперативен счетоводител“
 • Стопанско управление и администрация: „Сътрудник в малък и среден бизнес“, „Офис-мениджър“, „Бизнес администрация“
 • Приложна информатика: „Текстообработване“
 • Комуникационна и компютърна техника: „Компютърна техника и технологии“, „Компютърни мрежи“
 • Паркове и градини: „Озеленител“: „Цветарство“, „Парково строителство и озеленяване“
 • Социална работа и консултиране: „Сътрудник социални дейности“: „Подпомагане на деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“
 • Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг: „Администратор в хотел“, „Готвач“, „Сервитьор-барман“, „Производство на хляб и хлебни изделия“, „Производство на сладкарски изделия“
 • Пътувания, туризъм и свободно време: „Организатор на туристическа агентска дейност“: „Организация на туризма и свободното време“, „Селски туризъм“
 • Технология за опазване на околната среда: „Екология и опазване на околната среда“
 • Услуги: „Фризьорство“, „Килимар“, „Шивач“
 • Сигурност: „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“

 

Провеждаме обучение по ключови компетентности:

К2 – “Общуване на чужди езици”

К4 – “Дигитална компетентност” – Компютърна грамотност, Интернет грамотност, Информационна грамотност

 

Обученията се провеждат под ръководството на квалифицирани специалисти в две високо технологично оборудвани зали.

connected zala 1     connected zala 2